như tiêu đề mình có em C6606 tìm rom hoài không thấy hình như em nó chạy chung rôm vớ em khác ai có rôm c6606 hay biết về em này xin chỉ giáo, thank ace