như tiêu đề cây lg khách vào ép kính ép xong nó sọc trắng màn hình không lên e thử thay màn hình khác thi lên màn hình trả khách wa một đêm khách đem lại thì lại bị trắng màn hình còn thêm nó nóng màn hình nữa có ai từng gặp giúp em,em mới vào nghề tay nghề còn yếu