ae có file hoặc máy read cho e cái file con này với .... cảm ơn ae trước